Data Wat doet DaAnalytics nu eigenlijk?

Wat doe jij nou precies voor werk?

Deze vraag krijg ik regelmatig en ik merk dat ik dat een lastige vraag vind om te beantwoorden. Jij doet toch iets met computers? Nou ja, daar kan ik duidelijk over zijn. Mijn gereedschap is over het algemeen een laptop. Afhankelijk van mijn opdrachtgevers kan dat ook een vaste pc zijn. Ik kan echter niet zeggen dat ik ook verstand van laptops of pc’s heb. Mijn laptop en ik zijn onafscheidelijk, maar wanneer die stuk is, dan breng ik hem naar iemand met verstand van laptops. Werk jij in de IT? Tsja, ik…

Cloud ☁️ Data & Analytics 📊 Engineer @ DaAnalytics | Manager Data & Analytics @ Pong | Snowflake ❄️ Data Superhero | Modern Cloud ☁️ Data Stack enthusiast

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Daan Bakboord

Daan Bakboord

Cloud ☁️ Data & Analytics 📊 Engineer @ DaAnalytics | Manager Data & Analytics @ Pong | Snowflake ❄️ Data Superhero | Modern Cloud ☁️ Data Stack enthusiast

More from Medium

RE:think | Organic Data Governance

Major challenges faced while building a Data lake for enterprise organizations

5 facts about migration today that show why we need better data

Why Data Economy is subsuming the API Economy