Data Wat doet DaAnalytics nu eigenlijk?

Wat doe jij nou precies voor werk?

Ok, nu zijn we al wat verder maar het is nog steeds niet echt duidelijk. Laten we voor het gemak IT zien als het orgaan dat hardware en software levert en beheert. De Business zie ik dan als de partij die producten afneemt bij IT. In mijn rol zit ik tussen de Business en IT in.

Mijn passie is het verzamelen, verwerken, opslaan en presenteren van data

Er wordt veel gesproken over data. Met name dat het de nieuwe olie zou zijn. Het idee is dat er met data bakken met geld te verdienen is. Bedrijven als Facebook, Uber en AiBnB worden vaak als voorbeeld genomen. Deze bedrijven bezitten feitelijk niks anders dan een platform waar zij op een slimme manier, op basis van data, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Toch is het allemaal niet zo heel eenvoudig. Net als bij olie gaat er ook bij het beschikbaar stellen van data een heel productie proces aan vooraf. Al ben ik géén expert, ik kan wel melden dat olie niet zo maar uit de grond komt. Daar bovenop is ruwe olie ook niet zomaar geschikt voor direct gebruik.

Data Platform

Voordat er überhaupt met data aan de slag gegaan kan worden moet duidelijk worden waar de data voor nodig is. Data verzamelen omdat het toevallig in een applicatie zit is onzinnig. Eerst zal er duidelijk moeten worden welke inzichten er nodig zijn en welke acties er uitgevoerd moeten / kunnen worden. Data kan hier een rol in spelen. Samen met de Business (Marketing, Finance, HR, etc.), de domein experts, wordt er gekeken naar de verschillende processen. Daarbij wordt er intern en extern gekeken welke data beschikbaar is.

Zoals eerder gezegd, deze ruwe data is niet zomaar zonder meer bruikbaar. Deze data moet ontsloten worden. Daarmee bedoel ik dat deze data uit systemen, applicaties of devices gehaald moet worden. Vervolgens ondergaat deze data diverse bewerkingsslagen alvorens deze data echt gebruikt kan worden. Daartoe gaan er data architecten aan de slag, die net als bij bijvoorbeeld een gebouw ervoor zorgen dat de data op een goede en betrouwbare manier wordt verwerkt en opgeslagen. Zij leveren de bouwtekeningen, richtlijnen en documentatie op waar de ontwikkelaars vervolgens mee aan de slag kunnen. Data Engineers zorgen voor een infrastructuur waarbij de data uit de bron wordt gehaald en zodanig wordt opgeslagen zodat Data Analisten deze data inzichtelijk (bijv. door middel van dashboards) kunnen maken.

Dit is een enorm versimpelde weergave van de werkelijkheid. Zaken als security, privacy en ethiek spelen een steeds grotere rol. Hoewel het verhaal van Gordon’s Pizza geinig bedoeld is, is dit niet wat je wilt met data. Maar ook de manier waarop je de data visualiseert is niet zomaar een a-b-c-tje. Ik heb daar begin 2020 nog eens een presentatie over gehouden. Snelle technologische veranderingen zijn ook een constant aandachtspunt.

Pong & DaAnalytics

In 2018 ben ik ook begonnen bij Pong. Ik ben actief als Manager Data & Analytics bij Pong. Wij zijn een ICT-dienstverlener met een focus op Data-gerelateerde uitdagingen. Binnen Pong ben ik verantwoordelijk voor de Data & Analytics unit. Ik ben géén typische manager. Samen met onze consultants kijk ik wat het beste is voor de ontwikkeling van Pong en voor de ontwikkeling van de individuele consultant. Zie het meer als een coach, dan als een manager. Ik doe bewust nog steeds zelf consultancy. Omdat ik dat nog steeds gewoon leuk vind. Maar ik wil ook weten wat er ‘in het veld’ gebeurd en waar onze consultants tegenaan lopen.

DaAnalytics is mijn persoonlijke label en de naam waarmee ik online te vinden ben.

Hopelijk heb ik een en ander iets duidelijker kunnen maken? Zo niet, ik leg het graag nog wat beter uit dan.

Dank voor het lezen.

Daan Bakboord

Originally published at https://daanalytics.nl.

Data & Analytics 📊 Consultant @daanalytics_nl & Partner @pongprof & Board Member @nl_OUG | Modern ☁️ Analytics #Oracle #Snowflake #Looker #Matillion #Fivetran

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store